Assemblea General Ordinària de l’Associació de Químics de Catalunya y Convocatòria Electoral 2018

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ

En compliment de la normativa vigent i per acord del Comitè Executiu, es convoca  la Assemblea General Ordinària De L’associació De Químics De Catalunya pel proper dia 22 de març de 2018, a les 19,- h. en primera convocatòria i a les 19,30 h. en segona, a l’Estatge Social, Avgda. Portal de l’Àngel, 24, 1er. de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Nomenament de Censors d’Acta.
 3. Informe del President. Discussió i aprovació, si escau.
 4. Informe de Secretaria.
 5. Discussió i aprovació, si escau, dels Estats de Comptes de 2017.
 6. Designació de Censors de Comptes.
 7. Informe dels Presidents de Seccions Tècniques i del Director de l’Escola de Graduats.
 8. Elecció de càrrecs vacants: President, Vicesecreati, Tresorer i 5 Vocals.
 9. Presentació de Canditats i elecció de 7 assenbleistes.
 10. Elecció Vocal Junta de Govern ANQUE.
 11. Precs i Preguntes.

D’acord amb els nostres Reglaments, podràs examinar la nostra comptabilitat, a partir del proper dia 15 de març.

CONVOCATÒRIA  ELECTORAL

CÀRRECS QUE QUEDEN VACANTS:

 • PRESIDENT
 • VICESECRETARI.
 • TRESORER
 • 5 VOCALS

Durant el decurs de l’Assemblea General es presentaran les candidatures d’assembleistes, i tot seguit s’elegiran d’entre elles per votació 7 Assembleistes.

També es presentaran candidatures i es farà l’elecció de vocal per Catalunya a Junta de Govern de l’ANQUE.

CALENDARI ELECTORAL

 • Presentació Candidatures: fins 20,- h. del 7 de març del 2018
 • Eleccions: Assemblea General del 22 de març del 2018