Junta General Ordinària del Col·legui de Químics de Catalunya y Convocatòria Electoral 2022

En compliment de la normativa vigent i per acord del Comitè Executiu, es convoca

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI

pel proper dia 10 de març de 2022, a les 17,30 h. en primera convocatòria i a les 18,- h. en segona, a l’Estatge Social, Avgda. Portal de l’Àngel, 24, 1er. de Barcelona, sota el següent,

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Nomenament de Censors d’Acta.
 3. Informe del Degà en funcions. Discussió i aprovació, si escau.
 4. Informe de Secretaria.
 5. Discussió i aprovació, si escau dels Estats de Comptes de 2021.
 6. Designació de Censors de Comptes.
 7. Informe dels Presidents de Comissions, Grups de Treball i “NPQ”.
 8. Elecció de càrrecs vacants: Degà, Vicedegà 1r., Vicedegà 2n., Secretari, Vicesecretari, Tresorer i 9 Vocals.
 9. Precs i Preguntes.

D’acord amb els nostres Reglaments, podràs examinar la nostra comptabilitat, a partir del proper dia 1 de març.

CONVOCATÒRIA  ELECTORAL

CÀRRECS QUE QUEDEN VACANTS:

 • DEGÀ
 • VICEDEGÀ 1r.
 • VICEDEGÀ 2n.
 • SECRETARI
 • VICESECRETARI
 • TRESORER
 • 9 VOCALS

CALENDARI ELECTORAL

 • Presentació Candidatures: fins 18,- h. del 23 de febrer del 2022
 • Eleccions: Assemblea General del 10 de març del 2022