Legislació

La finalitat d’aquesta pàgina és facilitar a tots els Col·legiats el Codi Deontològic del Col·legi de Químics de Catalunya que ha de regir les actuacions de tot químic en l’exercici de la seva activitat. L’incompliment d’aquest Codi pot suposar l’expulsió del Col·legi i la seva inhabilitació per a l’exercici de la professió, apart les sancions administratives que puguin recaure segons la gravetat de la falta comesa.

La legislació vigent vol mantenir informats als Col·legiats de les seves atribucions i competències dins l’ampli marc de la química. També s’nclouran propostes, avantprojectes i altres documents per tal que, a través del Col·legi, aquells pugin expressar la seva opinió. Aquesta legislació s’actualitzarà a mesura que la normativa legal vagi sortint publicada.

Tots els documents estan en format PDF. Si no teniu el programa el podeu baixar des d’aquí

Codi Deontològic

Estatuts

Legislació

Creat el nostre col·legi el 1951, les primeres fites aconseguides pel nostre Col·legi van ser els decrets pels qual es regula la situació professional dels Llicenciats en Químiques, i es reconeix la seva facultat per fer tota clase de valoracions, taxacions, assaigs, peritatges relatius a qualsevol aspecte de la Indústria Química, així com també a realitzar i signar projectes, i dirigir els treballs corresponents.

  • Decret del 2 de setembre de 1955 por el que se regula la situación profesional de los Licenciados en Ciencias Químicas.
  • 2281/63 del 10 d’agost de 1963 sobre regulación del Doctorado en Química Industrial y Facultades de los Licenciados.
  • REiAL DECRET 1163/2002, de 8 de noviembre, pel qual es creen i regulen les espacialitats sanitàries per químics, biòlegs i bioquímics.
  • ORDRE PRE/274/2004, de 5 de febrer, per la qual es regulen les vies transitòries d’accés als títols de Químic, Biòleg i Bioquímic Especialista, desenvolupant el que els disposa al Reial Decret 1163/2002 de 8 de novembre.
  • Llei Òmnibus: Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre accés a les activitats de serveis i llur exercici.

Altra documentació

  • Resposta del Consell Superior de Col·legis de Químics d’Espanya al qüestionari enviat pel Ministeri d’Economia i Hisenda sobre reserves d’activitat i obligacions de col·legiació adreçada als Col·legis Professionals.