NORMES DE PUBLICACIÓ DEL LLIBRE D’ACTES DE LES “2es JORNADES SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA QUÍMICA A CATALUNYA”

Les comunicacions presentades en aquestes segones jornades (2esJEQC), orals i en format pòster, es publicaran en format digital amb ISBN, el qual es podrà obtenir de forma gratuïta per tots els participants d’aquestes jornades des del web del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya.

TERMINI I PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 

1.   Una condició necessària per a la publicació és que els manuscrits siguin enviats com a fitxer adjunt a jmfernandeznovell@ub.edu en format electrònic (degudament identificats amb els noms i cognoms dels autors i compatible amb Microsoft Word per a PC) no més tard del 17 de gener del 2014. No es pot assegurar la publicació de cap treball que no respecti aquest termini.

2.   L’extensió màxima dels articles  — incloent-hi gràfiques, esquemes, il·lustracions i bibliografia — ha de ser de 10 pàgines impreses a doble espai, en format DIN A4 d’un màxim de 30 línies de 70 espais (aproximadament uns 17.000 caràcters).

1        ORGANITZACIÓ DE L’ARTICLE

1. Títol del treball, en majúscules. Nom, cognoms i adscripció professional del(s) autor(s). Resum del contingut (màxim de 10 línies) i paraules clau, tot en català. A continuació, títol del treball, en majúscules, nom, cognoms i adscripció professional del(s) autor(s) resum del contingut (màxim de 10 línies) i paraules clau,  en anglès.

2.   Si cal, les il·lustracions centrades han de ser en suport electrònic per afavorir-ne la reproducció.

3.   Cada article ha d’incloure, al final, una bibliografia organitzada per ordre d’aparició en el text.

A continuació teniu una plantilla que podeu fer servir per escriure l’article.

TÍTOL [Arial 14, NEGRETA, centrAT, MAJÚSCULES]

Nom Autor1, Nom Autor2 [Arial 12, negreta, centrat]

1Filiació Autor [italic 11, centrat]

2Filiació Autor [italic 11, centrat]

E-mails [italic 11, centrat, separat per comes]

Resum [Arial 12, negreta, centrat]

Aquí teniu una guia de com fer el vostre article. Si el copieu a l’ordinador i insereiu el text ja us sortirà en l’estil indicat. Tots els components de l’article (títol, resum, paraules clau, seccions, text, etc.) ja estan definides en l’estil, aquest resum té una limitació de 10 línies. [Arial, 10, alineació justificada]

Paraules clau: [Arial 10, alineació justificada].

Cal repetir el títol, autor/s, filiacions, emails, resum i paraules clau en anglès.

2        SECCIÓ [Arial 12, NEGRETA, MAJÚSCULES I ALINEACIÓ JUSTIFICADA]

Hi ha una limitació d’un mínim de 4 pàgines i un màxim de 10 pàgines A4 (21 x 29,7cm) amb tots els marges de 2.5 cm. Tot el text escrit en una columna a doble espai. [Arial, 10, normal, alineació justificada]. No s’han de numerar les pàgines.

2.1      Subsecció [Arial 12, negreta, alineació justificada i la primera lletra en majúscula]

El text de la secció i/o subsecció començarà una línea després del títol de la secció o subsecció. No s’han de numerar manualment les seccions i subseccions, aquest full (template) ja ho fa directament.

2.1.1      Sub-subsecció: Guia per les Abreviatures.

Cal definir les abreviatures i acrònims el primer cop que apareixen en el text, fins i tot si ja s’han definit en el resum.

2.1.2      Sub-subsecció: Guia per les figures i taules.

Taules, figures i gràfics han d’estar centrats, numerats i amb la seva llegenda, generalment en el peu de les figures o com a títol en les taules. Cal inserir les figures i taules després de que siguin citades en el text (es pot fer servir l’abreviatura “Fig. X” en citar-la en el text.

2.1.3      Sub-subsecció: Guia per les referències.

El llistat de referències ha d’anar al final de l’article. Aquestes aniran numerades entre claudàtors per l’ordre d’aparició en el text (ex. [1], [2], [3]).

3        SECCIÓ

Es poden emprar tantes seccions i subseccions com sigui necessari (ex. Introducció, Metodologia, Resultats, Conclusions, etc.) i acabar l’article amb el llistat de referències.

REFERÈNCIES [Arial 12, negreta, alineació justificada]

[1]        Referència [Arial 10, alineació justificada]

[2]        Einstein, A. (1916). General Theory of Relativity. Annalen der Physik 49(7), pp. 769-822.

[3]        http://www.21firstcenturyscience.org  (data de consulta de la pàgina)

[button icon=”download” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2013/12/guiaArticle2esJEQC.pdf”]Versió .pdf de la guia[/button]