NORMES DE PUBLICACIÓ DEL LLIBRE D’ACTES DE LES “2es JORNADES SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA QUÍMICA A CATALUNYA”

Les comunicacions presentades en aquestes segones jornades (2esJEQC), orals i en format pòster, es publicaran en format digital amb ISBN, el qual es podrà obtenir de forma gratuïta per tots els participants d’aquestes jornades des del web del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya.

TERMINI I PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 

1.   Una condició necessària per a la publicació és que els manuscrits siguin enviats com a fitxer adjunt a jmfernandeznovell@ub.edu en format electrònic (degudament identificats amb els noms i cognoms dels autors i compatible amb Microsoft Word per a PC) no més tard del 17 de gener del 2014. No es pot assegurar la publicació de cap treball que no respecti aquest termini.

2.   L’extensió màxima dels articles  — incloent-hi gràfiques, esquemes, il·lustracions i bibliografia — ha de ser de 10 pàgines impreses a doble espai, en format DIN A4 d’un màxim de 30 línies de 70 espais (aproximadament uns 17.000 caràcters).

1        ORGANITZACIÓ DE L’ARTICLE

1. Títol del treball, en majúscules. Nom, cognoms i adscripció professional del(s) autor(s). Resum del contingut (màxim de 10 línies) i paraules clau, tot en català. A continuació, títol del treball, en majúscules, nom, cognoms i adscripció professional del(s) autor(s) resum del contingut (màxim de 10 línies) i paraules clau,  en anglès.

2.   Si cal, les il·lustracions centrades han de ser en suport electrònic per afavorir-ne la reproducció.

3.   Cada article ha d’incloure, al final, una bibliografia organitzada per ordre d’aparició en el text.

A continuació teniu una plantilla que podeu fer servir per escriure l’article.

TÍTOL [Arial 14, NEGRETA, centrAT, MAJÚSCULES]

Nom Autor1, Nom Autor2 [Arial 12, negreta, centrat]

1Filiació Autor [italic 11, centrat]

2Filiació Autor [italic 11, centrat]

E-mails [italic 11, centrat, separat per comes]

Resum [Arial 12, negreta, centrat]

Aquí teniu una guia de com fer el vostre article. Si el copieu a l’ordinador i insereiu el text ja us sortirà en l’estil indicat. Tots els components de l’article (títol, resum, paraules clau, seccions, text, etc.) ja estan definides en l’estil, aquest resum té una limitació de 10 línies. [Arial, 10, alineació justificada]

Paraules clau: [Arial 10, alineació justificada].

Cal repetir el títol, autor/s, filiacions, emails, resum i paraules clau en anglès.

2        SECCIÓ [Arial 12, NEGRETA, MAJÚSCULES I ALINEACIÓ JUSTIFICADA]

Hi ha una limitació d’un mínim de 4 pàgines i un màxim de 10 pàgines A4 (21 x 29,7cm) amb tots els marges de 2.5 cm. Tot el text escrit en una columna a doble espai. [Arial, 10, normal, alineació justificada]. No s’han de numerar les pàgines.

2.1      Subsecció [Arial 12, negreta, alineació justificada i la primera lletra en majúscula]

El text de la secció i/o subsecció començarà una línea després del títol de la secció o subsecció. No s’han de numerar manualment les seccions i subseccions, aquest full (template) ja ho fa directament.

2.1.1      Sub-subsecció: Guia per les Abreviatures.

Cal definir les abreviatures i acrònims el primer cop que apareixen en el text, fins i tot si ja s’han definit en el resum.

2.1.2      Sub-subsecció: Guia per les figures i taules.

Taules, figures i gràfics han d’estar centrats, numerats i amb la seva llegenda, generalment en el peu de les figures o com a títol en les taules. Cal inserir les figures i taules després de que siguin citades en el text (es pot fer servir l’abreviatura “Fig. X” en citar-la en el text.

2.1.3      Sub-subsecció: Guia per les referències.

El llistat de referències ha d’anar al final de l’article. Aquestes aniran numerades entre claudàtors per l’ordre d’aparició en el text (ex. [1], [2], [3]).

3        SECCIÓ

Es poden emprar tantes seccions i subseccions com sigui necessari (ex. Introducció, Metodologia, Resultats, Conclusions, etc.) i acabar l’article amb el llistat de referències.

REFERÈNCIES [Arial 12, negreta, alineació justificada]

[1]        Referència [Arial 10, alineació justificada]

[2]        Einstein, A. (1916). General Theory of Relativity. Annalen der Physik 49(7), pp. 769-822.

[3]        http://www.21firstcenturyscience.org  (data de consulta de la pàgina)

[button icon=”download” size=”xlarge” link=”http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2013/12/guiaArticle2esJEQC.pdf”]Versió .pdf de la guia[/button]

NORMAS DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE LAS “2as JORNADAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA EN CATALUÑA”

Las comunicaciones presentadas en estas segundas jornadas ( 2esJEQC ) , orales y en formato póster , se publicarán en formato digital con ISBN , el cual se podrá obtener de forma gratuita por todos los participantes de estas jornadas desde la web del Colegio Oficial de químicos de Cataluña.

PLAZO Y PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

1 . Una condición necesaria para la publicación es que los manuscritos sean enviados como archivo adjunto a jmfernandeznovell@ub.edu en formato electrónico ( debidamente identificados con los nombres y apellidos de los autores y compatible con Microsoft Word para PC ) no más tarde del 17 de enero de 2014. No se puede asegurar la publicación de ningún trabajo que no respete este plazo .

2 . La extensión máxima de los artículos – incluyendo gráficos , esquemas , ilustraciones y bibliografía – debe ser de 10 páginas impresas a doble espacio , en formato DIN A4 de un máximo de 30 líneas de 70 espacios ( aproximadamente unos 17.000 caracteres ) .

1 ORGANIZACIÓN DEL ARTÍCULO

1 . Título del trabajo , en mayúsculas . Nombre, apellidos y adscripción profesional del (los) autor (es ) . Resumen del contenido ( máximo de 10 líneas ) y palabras clave , todo en catalán . A continuación , título del trabajo , en mayúsculas , nombre , apellidos y adscripción profesional del (los) autor (es ) resumen del contenido ( máximo de 10 líneas ) y palabras clave , en inglés .

2 . Si es necesario, las ilustraciones centradas deben ser en soporte electrónico para favorecer su reproducción.

3 . Cada artículo debe incluir , al final , una bibliografía organizada por orden de aparición en el texto .

A continuación tenéis una plantilla que puede utilizar para escribir el artículo .

TÍTULO [ Arial 14, negrita, centrado , MAYÚSCULAS ]

Nombre autor1 , Nombre Autor2 [ Arial 12 , negrita , centrado ]

1Filiació Autor [ italic 11, centrado ]

2Filiació Autor [ italic 11, centrado ]

E- mails [ italic 11, centrado , separado por comas ]

Resumen [ Arial 12 , negrita , centrado ]

Aquí tiene una guía de cómo hacer su artículo. Si el copie al ordenador y insereiu el texto ya os saldrá en el estilo indicado . Todos los componentes del artículo ( título , resumen , palabras clave , secciones , texto , etc . ) Ya están definidas en el estilo , este resumen tiene una limitación de 10 líneas. [ Arial , 10, alineación justificada ]

Palabras clave: [ Arial 10, alineación justificada ] .

Hay que repetir el título , autor / es, filiaciones , emails, resumen y palabras clave en inglés .

2 SECCIÓN [ Arial 12 , NEGRITA , MAYÚSCULAS Y ALINEACIÓN JUSTIFICADA ]

Hay una limitación de un mínimo de 4 páginas y un máximo de 10 páginas A4 ( 21 x 29,7 cm ) con todos los márgenes de 2.5 cm . Todo el texto escrito en una columna a doble espacio . [ Arial , 10, normal , alineación justificada ] . No se deben numerar las páginas .

2.1 Subsección [ Arial 12 , negrita , alineación justificada y la primera letra en mayúscula ]

El texto de la sección y / o subsección comenzará una línea después del título de la sección o subsección . No se numerarán manualmente las secciones y subsecciones, esta hoja ( template ) ya lo hace directamente.

2.1.1 Sub- subsección : Guía para las Abreviaturas .

Hay que definir las abreviaturas y acrónimos la primera vez que aparecen en el texto , incluso si ya se han definido en el resumen .

2.1.2 Sub- subsección : Guía para las figuras y tablas.

Tablas , figuras y gráficos deben estar centrados , numerados y con su leyenda , generalmente en el pie de las figuras o como título en las tablas . Hay insertar las figuras y tablas después de que sean citadas en el texto ( se puede usar la abreviatura ” Fig. . X ” en citarla en el texto.

2.1.3 Sub- subsección : Guía para las referencias .

El listado de referencias debe ir al final del artículo . Estas irán numeradas entre corchetes por el orden de aparición en el texto ( ej. [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] ) .

3 SECCIÓN

Se pueden emplear tantas secciones y subsecciones como sea necesario ( ej. Introducción , Metodología, Resultados , Conclusiones , etc . ) Y acabar el artículo con el listado de referencias .

REFERENCIAS [ Arial 12 , negrita , alineación justificada ]

[ 1 ] Referencia [ Arial 10, alineación justificada ]

[ 2 ] Einstein , A. (1916 ) . General Theory of Relativity . Annalen der Physik 49 ( 7 ) , pp . 769-822 .

[ 3 ] http://www.21firstcenturyscience.org ( fecha de consulta de la página )

[ JButton icon = ” download ” size = ” xlarge ” link = ” http://www.quimics.cat/wp-content/uploads/2013/12/guiaArticle2esJEQC.pdf ” ] Versión . pdf de la guía [ / JButton ]