Revista per a químics

  • Dipòsit legal: B- 14.622 – 1969
  • NPQ – NOTÍCIES PER A QUÍMICS
  • ISSN: 1577-4600
  • ISSN DIGITAL: 2696-6522

És la revista que edita el Col·legi i l’Associació de Químics de Catalunya, mitjà important per a la difusió de les seves activitats i de les opinions sobre els més diversos temes. Les seves col·laboracions van més enllà dels temes purament professionals, i cobreixen un ampli espectre de temes culturals.