Autorització de cessió de dades de caràcter personal

Barcelona, 5 de desembre de 2018

Benvolguts col·legiats/des,

Per la present us informem que, per tal que el Departament de Justícia de Catalunya pugui confeccionar la llista de pèrits judicials per a 2019 prevista en la Llei d’Enjudiciament Civil (article 341 i següents) i la llista dels pèrits judicials que estan disposats a actuar en el supòsits i condicions fixats a l’Ordre JUS/419/2009, és necessari  que el Col·legi de Químics de Catalunya cedeixi al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya les dades de caràcter personal de les persones col·legiades que han decidit expressament incorporar-se a aquestes llistes.

De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/670 del Parlament Europeu, que estableix les normes relatives al tractament de les dades personals, les persones col·legiades que hagin decidit incorporar-se a les llistes de pèrits judicials previstes per la LEC i/o per l’Ordre JUS/419/2009, com a titulars de les seves dades de caràcter personal, han d’autoritzar de forma expressa al Col·legi de Químics de Catalunya per tal que pugui cedir aquestes dades al Departament de Justícia amb les finalitats citades.

  • La inclusió a les llistes de perits és totalment voluntària i, per tant, una vegada sigui cridat per un òrgan judicial, el perit només pot excusar el nomenament per les causes establertes a la LEC (la normativa vigent únicament preveu que el perit pugui excusar-se d’acceptar el nomenament, si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet). En cas que el perit no accepti el nomenament sense causa justificada, perd el torn de la llista (passa a la cua) i, en el cas de reiteració en serà exclòs.
  • Pel que fa a la llista corresponent a l’Ordre JUS/149/2009, els perits que la integren s’han compromès a actuar en les condicions establertes per aquesta norma i, per tant, no poden excusar el seu nomenament per altres causes que no siguin les establertes (insistim amb el caràcter voluntari de la inscripció).

En aquest  sentit, cal recordar que l’article 292 de la LEC estableix multes de fins a 600 €, en el cas que el perit no comparegui davant la citació judicial, i que, en cas de reiteració, el jutge o magistrat podrà deduir testimoni a Fiscalia per desobediència a l’autoritat judicial.

L’actuació del Col·legi només es limita a l’elaboració i lliurament d’aquesta llista a petició del Departament de Justícia i, per tant, no intervé en les designacions dels perits, ja que aquesta tasca correspon als òrgans jurisdiccionals.

És per aquest motiu que mitjançant aquest escrit us sol·licitem que ens manifesteu el vostre consentiment exprés i ens autoritzeu per a cedir les vostres dades de caràcter personal al Departament de Justícia. Us recordem que sense aquesta autorització de cessió de dades de caràcter personal, signada i degudament atorgada a favor del Col·legi de Químics de Catalunya, no podrem trametre les vostres dades al Departament de Justícia, i no podreu formar part de la llista de pèrits a la qual us heu apuntat.

En darrer lloc us recordem que teniu dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant del Col·legi, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.

Si esteu interessats a actuar en aquest tipus de diligència ha d’emplenar i enviar  degudament signat l’imprès que adjuntem en aquesta carta  a la seu del Col·legi de Químics de Catalunya, Av. Portal de l’Àngel, 24 1r. 2ª 08002 Barcelona o correu electrònics: quimics@quimics.cat,com a molt tard el dia 9 de gener de 2019i serà inclòs en la relació que facilitarem al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i als Jutjats.

Informació important sobre la inscripció a les llistes de perits

Sol·licitud per actuar com a pèrit – 2019