Química forense

La Química Forense (més general: Ciència i Enginyeria Forenses) compren l’aplicació dels principis i la metodologia de les Ciències Bàsiques o Enginyerils per resoldre qüestions que poden tenir ramificacions legals. La determinació del tipus d’explosió i la seva causa, la possibilitat de l’impacte ambiental d’un abocament o problemes amb la posta en marxa d’instal·lacions comprades claus en mà són exemples de les qüestions a resoldre.

Normalment es tracta de temes multidisciplinars amb els que el químic forense hauria d’estar familiaritzat per tal de diagnosticar correctament el problema. També és important que l’informe final a redactar i presentar sigui totalment assequible a professionals no tècnics, com jutges, fiscals, advocats, tassadors econòmics d’assegurances, etc.

A Espanya, sols està reglat l’ensenyament universitari de Medicina Forense. Les altres disciplines forenses es cursen o aprenen fora de la Universitat.

Fa uns cursos s’inicià a la Universitat de Barcelona, i com a curs de doctorat del corresponent Programa del Departament d’Enginyeria Química i Metal·lúrgia, una disciplina amb el nom d’Enginyeria Química Forense.

Per acord de la Junta Directiva, a proposta d’aquest Deganat, s’ha aprovat una nova Secció Tècnica de Química Forense (primera a les nostres institucions a nivell de tot l’Estat Espanyol) per tal de facilitar als col·legiats/associats un fòrum on potenciar aquesta sortida professional dels químics.